Channeling

 

Chci se s vámi podělit o sdělení -channeling archanděla Rafaela,jak mě byly předány.Jedná se o 12 kapitol.

                                                      I. kapitola

                                                  Začátek poznání

 

Před miliony lety, když se začala matka Země pomalu osidlovat prvními lidmi byly viděny a zaznamenány podivné úkazy  lidmi do jeskyň. Tito lidé byli hodně spjati s přírodou a viděli světelné bytosti, anděly a taky je zobrazovali. Pomáhali jim v duchovním rozvoji, aby v nich zakotvili lásku k bližnímu. Postupem času začala vznikat díla jako Bible, Korán a různá svatá písma osvícenými lidmi. Tito lidé byli vyvoleni Bohem, aby uvedli  ve známost světu morální a lidská pravidla chování.   Mnohé byly několikrát  přepsány,změněny,ale podstata boží lásky a vůle zůstává, je věčná. Nezáleží proto na náboženství, mnohá mají  mnohdy omezující pravidla a proto některé lidi odrazují. Ale boží vesmírná síla je skrytá v každém z nás.Jenom ji musíme v sobě nalézt a používat ji pro blaho všech. Mám teď na mysli energii reiki. Je to vesmírná čistá energie nesoucí velkou očistnou sílu. Bůh nám ji dává,abychom se uzdravovali ze všech nemocí,emocí ,abychom pročistili  celý svět od negací. Je to postupný proces který může nastartovat každý z nás.  V současné době se hodně lidí žene za majetkem,penězi. Chybí ve světě rovnováha. Myslím tím ,že mezi duchovnem a hmotným světem tato rovnováha chybí. Proto vznikají různé blokace,nemoci i utrpení,které je vyústěním dlouhodobé rozkolísanosti a nerovnováhy. Mandala je vesmírný kruh, který sebou nese vysoké vibrace vesmírné energie. Každá mandala je specifická,tak jako každý člověk.

 

                                                             II. kapitola

                                                 Jak nastoupit na duchovní cestu

Je až s podivem kolik lidí je přesvědčeno,že jdou tím  správným směrem. Žene je k tomu něco? Nějaká vyšší síla,nebo snad moc? Rozpoznání  duchovního směru v životě člověka je někdy velmi obtížně zřetelné. Je jakoby zaobalen do více plášťů. Každá duše je jako cibule. Má několik vrstev. Tyto vrstvy se v průběhu života  „odloupnou“.Ovšem je to postupný  proces. Mnohdy jde o karmická zatížení z minulých životů,která musí být odčiněna. Příčin je několik :

1. příčina jednání a chování v určitém životě

2. důvody jednání

3. následek jednání

4.zpětná vazba

Právě tato zpětná vazba určuje člověku jakým směrem bude dále směrován a uváděn. Duchovní růst je velmi pozvolná  záležitost. Až vyřešíme určité záležitosti z minulých životů ( karmicky se očistíme )

tak  se nám ukáže význam a směr života ve zcela novém světle. Božím očistném světle.. Než ale k tomu dojde, je nutné duši připravit a to postupným způsobem – přes nemoci,autoregrese,duchovní růst – náboženství atd. Je to vždycky velmi bolestný očistný proces.Ale na jeho konci je znovuzrození duše. Dokonalá očista bez všech nánosů. Duše,která vidí Krista,anděly je vyvolená Bohem k vyšším duchovním cílům. Spoléhat se musí jenom na Boha, ne na lidi,protože Bůh je skála,pevný,neochvěný přístav. Stvořitel veškerého ptactva,vodstva,živočichů a nekonečného vesmíru.  Takových duší není mnoho,ale přesto jsou Bohem milované a tvrdě zkoušené. Tyto zkoušky nejsou věčné,když si  člověk uvědomí jejich význam a dočasnost. Lidé jsou hodně netrpěliví, všechno chtějí hned – jak po duchovní,tak materiální stránce.

Tady je důležitý a hlavní hlas srdce ,které je naplněno boží láskou a přítomností. Lidé na duchovní cestě jsou přímo napojeni  na Boha ,anděly, kteří  je vedou.

V dnešním světě je potřeba takových lidí , protože lidé se upínají k hmotě. Chybí zde rovnováha mezi duchovnem a hmotou. Proto jsou vyvolené duše vyzvány a povolány k duchovní očistě a šíření lásky na Zemi.  Jenom láska je věčná a dokáže zázraky,ale potřebuje ukotvit v srdcích lidí aby prohlédli a pochopili, otevřeli  se Bohu- Univerzu a přijali ho do svého srdce a nechali se jím vést.

 

                                                            III.kapitola

                                                     Jak začít s uzdravováním

Jak již bylo řečeno,tak každé uzdravení má svůj původ v duchovnu. Duch a duše tvoří nedílnou součást struktury člověka.Pokud je touha člověka silná v tom smyslu,že se chce uzdravit a cítit dobře,být zdravý tak dochází k působení ozdravných sil do těla člověka.  Lidé můžou léčivou sílu,energii čerpat z vesmíru. Otevřít své srdce a mysl čistým duchovní m silám, prosit denně o boží vedení,čistotu těla,srdce,vztahů v rodině, v práci. Je to ovšem dlouhý proces přeměny člověka v bytost boží-naplněnou pokojem, mírem a láskou. Je mnoho duchovních směrů,člověk hledající je někdy poněkud zmaten. Samozřejmě,může to i někdy zavánět fanatismem,ale to pouze ve vyjímečných případech,kdy se duchovní uzdravení vykupuje např.majetkem,různými úpisy,sliby atd.

V dnešní době jdeme vstříc   celkovému uzdravování Země.jak jste již mnozí pocítili ve svém životě,tak se rychle čistí karmy a vztahy mezi lidmi, národy navzájem. Je to dáno tím, že kolem Země je silný nános negativní energie od lidí – strachu, záště,neštěstí,nenávisti.Je zapotřebí,aby se krásná planeta  Země  dala zase do rovnováhy a do krásy,klidu. Její vibrace ve vesmíru jsou velmi důležité,protože hýbou celkovou strukturou uspořádání planet ve vesmíru. A to se odráží na všem živém na Zemi.  Země je jedna z nejnádhernějších planet vesmíru.Proto jsou posílány andělské a světelné bytosti na Zemi,aby probíhala duševní očista a obnova Země.

 

                                                                IV. kapitola

                                                     Příprava na lepší časy

Tímto je myšleno celkové energetické pole Země. Lepší časy znamenají očistu Země. Rodí se tzv.indigové děti,které mají jasnovidné dovednosti  a znalosti. Jejich třetí oko čelní čakra je velmi čistá, vidí do budoucnosti. Hodně se rodí ekologická hnutí po celém světě. Zakládají se spolky mezinárodního významu na ochranu Země,zvířat. Je velmi potřebné v dnešní době se tomuto tématu pečlivě věnovat. Očista energet.pole je důležitá.I Země má svoje čakry. Začínají na Antarktidě a proudí – sbíhají se do Atlantského oceánu. Atlantský oceán je krásná,čistá oáza Země.Říká se mu také oceán Bohů. Atlantik má krásnou stříbrně modrou barvu .Je to zásobárna vody pro zemi. Již v minulosti v dobách Atlantidy zde probíhaly velké geologické změny. Vytvářely se nové kontinenty, ostrůvky a ostrovy. Všechno se zachovalo dodnes,ale ve změněné podobě.Země je různorodá a hodně proměnlivá planeta Je zapotřebí vytvářet lepší podmínky pro život lidí.Z vesmíru proudí  krásné čisté energie,které někteří lidé tzv.chanellingem zachytávají.Na Zemi existují vstupní duchovní brány. Těma proudí energie na planetu Zemi. Brány se uzavírají po dobu jednoho měsíce v roce. A to v důsledku toho,aby se přijaté energie z vesmíru na zemi dobře uchytily a vstřebaly. Největší v Tibetu a na poušti Gobi. Jsou tam energetická místa,která působí přímo zázračným způsobem na Zemi.

 

 

                                                               V. kapitola

                                                          Přej si co chceš

Planeta Země má velice stabilní místo ve vesmíru, co se týče energetických center a čaker. Země je nádherná planeta. Lidé by měli být v co nejtěsnějším kontaktu s přírodou, Bohem. Bohužel dnešní životní styl tomu ale nenasvědčuje. Lidem neprospívá honění se za majetkem, lpění na hmotných věcech. Vždyť je to tak vcelku jednoduché. Stačí se obrátit do svého vnitřního já a naslouchat tomu jemnému hlásku,jak nám říká,co je pro nás ta nejlepší potřeba. Týká se to všech oblastí života. Nestyďte se milí lidé říci si Bohu o svoje potřeby materiálního rázu.Vždyť všechny vaše potřeby se můžou splnit pokud chcete. Bůh ví jakou formou to k vám přijde a za jakých podmínek. Proto se nevzdávejte a vytrvejte ve všem. Máte na to všechny svoje prostředky. Nemusíte si dělat starosti nad ničím. Všechno je vám k dispozici. Mnozí lidé s tím nadělají vědu,ale veskrze je to velmi jednoduché. Stačí jednoduchá modlitba ( i vlastními slovy –ta je nejúčinnější ),prosba,víra,taky vděčnost a trpělivost v uskutečnění. Mnohdy věci přicházejí pikantním a neobyčejným způsobem. Jediné při čem dělá člověk chybu je uvíznutí ve vztazích a minulosti.

Splnění přání vychází z čistého srdce,skutečných potřeb člověka a taky vyřešení vztahů mezi svými blízkými. Lidem,kteří neodpustili,nebo se trápí závistí, zlostí,hněvem a jinými agresivními pocity svého vytouženého cíle hned tak brzy nedosáhnou. V každém případě  je důležitá očista sebe sama a nevyřešených vztahů. Je to důležitá duchovní příprava jak dále pokračovat v životě. Jakou cestou se dát.  Jestli tou dobrou,nebo špatnou.

Záleží na každém člověku,protože Bůh dal mu dal svobodnou vůli a mysl. Tímto se lišíte od nás andělů.

 

                                                                   VI.kapitola

                                                              Reálné myšlenky

V duchovním procesu a růstu jsou velmi důležité myšlenky,které si volíte. Myšlenky jsou přijímány bu´d z dobrého zdroje nebo z toho negativního zlého. Člověk je sám zodpovědný za to,jak stráví život tady na Zemi. Jestli to bude dobrý,nebo špatný život. Ano,to všechno si formujete vy sami. Na toto téma bylo napsáno hodně literatury. Je velmi nepravděpodobné,že když se pořád utvrzujete v negativních myšlenkách tak se vám bude všechno dařit. Zbytečně si svým negativním myšlením zanášíte auru černou barvou. To má za následek že jste frustrovaní,nespokojení, nic se vám nedaří. Přes tuto auru k vám nemůže přijít světlo božího ducha. Kdežto člověk v pozitivních myšlenkách je zdráv,vyrovnaný,všechno se mu daří. Jeho aura celá září.

Musíte se uzavřít před negativními myšlenkami – říct si, ne takhle to není a nebude. Běžte ode mě pryč! Nechci vás tady! Chce to vytrvalost a trénink. Když se chce,všechno jde!

Lidé totiž svojí aurou ovlivňují jak své životy,tak energetické pole Země. Všechno je energie a tvořeno energií. Kvantové částice ( atomy ) mají určitý kmitočet. Mají tendenci vysílat a ovlivňovat energetické pole člověka i Země.

Jako dobré cvičení je provádět očistu aury vizualizací bílého a zlatého světla. Každý večer si pohodlně lehněte,nebo posaďte,pusťte si relaxační hudbu. Soustřeďte se na to,že všechny nánosy negativní  energie z vás stékají a jdou pryč pomocí bílého světla. Představujte si,jak bílé světlo protéká vaší hlavou- čistí mysl a pokračuje do celého těla. Prociťte jak každý atom vašeho těla je očišťován.

Potom poproste Boha o seslání zlatého světla.představujte si,jak zlatý paprsek čistí vaše celé tělo a vy jste čistí,svobodní a šťastní.

Je to velmi účinné a zabírá to na všechny splíny a neduhy!